Algemene Voorwaarden Alkha Modes

Alkha Modes is lid van de Inretail brancheorganisatie. De algemene voorwaarden van Inretail, waar nodig aangepast t.b.v. Alkha Modes online shop, zie hieronder, zijn van toepassing op koop op de webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Alkha Modes en u. Door te bestellen accepteert u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, tot raadpleging van welke voorwaarden voordat u tot bestelling overging, Alkha Modes u op haar website behoorlijk en tijdig de gelegenheid heeft gegeven. Algemene voorwaarden Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden volgens Inretail. (Vereniging van Alkha Modes onlineshops in de Modedetailhandel) en de algemene voorwaarden Alkha Modes online shop. De Inretail Algemene Verkoop-, Leverings-, en Betalingsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden op 1 januari 2003. Enige van deze voorwaarden zijn op 10 maart 2010 aangepast tbv Alkha Modes in het bijzonder.

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Alkha Modes online shop: “https://alkhamodes.nl/winkel/
 2. consument: een natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen.
 3. onder textielgoederen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde Alkha Modes online shop.
 4. Vereniging Inretail: Vereniging van Alkha Modes online shops in de Mode- Sport en Schoenen- detailhandel, gevestigd in Doorn.
 5. Stichting Inretail Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging Inretail een overeenkomst is aangegaan.
 6. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag.

Artikel 2 PRIJZEN

De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief Btw. De Btw bedraagt 21%. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen, maar worden voorafgaand aan het sluiten van de bestelling op de website voorgerekend als onderdeel van het totaalbedrag. De verzendkosten staan vermeld op de website https://alkhamodes.nl

Artikel 3 OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte of bij gelegenheid van het online bestellen anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4 RUILING

Alkha Modes doet er alles aan een zo goed mogelijke omschrijving te geven van de aangeboden producten. Mocht een product echter toch niet aan de verwachtingen van de consument voldoen, dan kan dit geruild worden. Producten die via Alkha Modes zijn gekocht kunnen zonder opgaaf van renenen worden geruild of retour genomen, dit echter uitsluitend als deze;

 • binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd. – het oorspronkelijke prijskaartje nog heeft.
 • het artikel ongebruikt en onbeschadigd is.

Artikel 5 EINGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst aan Alkha Modes heeft voldaan.

Artikel 6 ANNULERING, HERROEPING, RETOURNERING, ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

Elke bestelling kan zonder boete of opgaaf van redenen binnen 24 uur nadat de consument de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd, mits nog niet verzonden. De consument dient hiertoe een e-mail te verzenden aan info@sophiaproject.nl. De annulering zal per e-mail worden bevestigd.

Herroepen

De consument heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst (van de gehele bestelling) te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. De consument heeft ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen Alkha Modes crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

Hiertoe dient de consument binnen 14 dagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met info@sophiaproject.nl. In deze e-mail dient de naam van de consument, ordernummer en bankgegevens vermeld te worden. Tevens geeft de consument aan dat de consument de order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits het verzoek van de consument voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de consument binnen 2 werkdagen een bevestiging met het modelformulier herroepingsrecht en het adres waar de consument de bestelling naar kan retourneren.

Retourneren

Omdat Alkha Modes een online shop is, wordt de mogelijkheid geboden om artikelen die niet aan de wensen van de consument voldoen, te retourneren. Alkha Modes online shop gunt de consument een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling is afgeleverd. Tijdens deze termijn kan de consument het artikel bekijken en/of passen, tenzij anders vermeld. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst tot stand gekomen.  Alkha Modes online shop hanteert regels voor retourneren. Mocht de consument de bestelling willen retourneren, dan kan dit uitsluitend als deze:

 • binnen de hiervoor genoemde zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd. – het oorspronkelijke prijskaartje nog heeft
 • niet gebruikt en onbeschadigd is

Ontbinding overmacht

 1. Iedere tekortkoming van de Alkha Modes online shop in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming -gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis- deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekort komende partij in verzuim is.
 2. Wanneer de Alkha Modes online shop in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming -gezien haar ondergeschikte betekenis- deze niet rechtvaardigt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de Alkha Modes online shop ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door consument kan worden verlangd zoals, doch niet daartoe beperkt: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, gewelddadige of gewapende acties, explosies, stormen, natuurrampen of natuurgeweld, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, maatregelen van enige overheid, overstroming, brand of andere vernietigingen -al dan niet door omstandigheden als in het voorgaande genoemd- in fabrieken of magazijnen, zomede een situatie dat toeleveranciers of producten die, op welke grond dan ook -geheel of gedeeltelijk- hun verplichtingen jegens de Alkha Modes online shop niet nakomen, voors arbeidsongeregeldheden onder het personeel van de Alkha Modes online shop of onder het personeel van enige derde die diensten aan de Alkha Modes online shop levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Alkha Modes online shop op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in elektriciteitsvoorziening, in de verbindingen met internet, in het telefoonnet en/of kabelnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van de Alkha Modes online shop liggen, storingen in de communicatie verbindingen of in apparatuur van de Alkha Modes online shop of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan de Alkha Modes online shop leveren. In geval van overmacht heeft de Alkha Modes online shop het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.
 4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de Alkha Modes online shop op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de Alkha Modes online shop bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend zal zijn.

Artikel 7 LEVERING

 1. Alkha Modes zal er altijd naar streven, echter zonder garanties, de bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling aan te bieden voor verzending. De uiterste levertijd is 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. Wanneer het niet mogelijk blijkt om de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd. en zal de bestelling kosteloos worden geannuleerd, mocht de consument dat verlangen.
 2. Een bestelling wordt niet verzonden wanneer deze nog niet compleet is, tenzij anders is besloten in overleg met de consument. Als de verzending door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, of andere redenen vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts deels kan worden verzonden, ontvangt de consument hierover bericht, uiterlijk 1 werkweek nadat de bestelling is geplaatst. De consument kan dan de bestelling zonder kosten annuleren. De consument ontvangt de bestelde artikelen in de regel, doch 1 werkweek nadat de bestelling is geplaatst. De consument kan dan de bestelling zonder kosten annuleren. De consument ontvangt de bestelde artikelen in de regel, doch zonder dat hieraan enige garantie kan worden ontleend, binnen 5 werkdagen nadat Alkha Modes de bestelling en betaling heeft ontvangen. Tijdens het hoogseizoen kan het enige tijd langer duren. De consument geeft zelf aan op Alkha Modes waar de bestelling geleverd moet worden, op het huisadres van de consument of bij het filiaal van Alkha Modes. Artikelen die de consument via de Alkha Modes online shop besteld kunnen geleverd worden in Nederland, België en Duitsland. De verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland bedragen 6,95 euro. Voor bestellingen in België en Duitsland 9 euro.
 3. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat het bestelde in handen van een persoon in het huis van de consument is afgegeven of dat dit in handen is gesteld van het PostNL postkantoor dan wel andere locatie waar PostNL het bestelde mocht bewaren in geval de consument niet thuis is aangetroffen, dan wel op het moment dat het artikel in bezig is gesteld van een van de filialen en de consument daarvan bericht heeft ontvangen. Na aflevering gaat het risico van het bestelde over op de consument.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn, dient de consument de Alkha Modes online shop schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden, die toegevoegd aan de oorspronkelijke leveringstermijn niet langer dan 30 dagen zal zijn. Gaat de Alkha Modes online shop binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren waarbij elk recht op schadevergoeding echter is uitgesloten.
 5. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn, 30 dagen na het plaatsen van de online bestelling, heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren waarbij elk recht op schadevergoeding echter is uitgesloten.
 6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de Alkha modes online shop zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 8 GARANTIES

 1. De Alkha Modes online shop staat er voor in dat het geleverde textielgoed beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De Alkha Modes online shop staat er bovendien voor in dat het textielgoed die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 2. De Alkha Modes online shop staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Alkha Modes online shop in voor de eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Alkha Modes online shop afgegeven handelsgarantie.

Artikel 9 BETALING

 1. Betalingen kunnen gedaan worden via een van de mogelijkheden die worden aangegeven op de website https://alkhamodes.nl/winkel/ onder “betaling”. Aan de bestelling van een consument kunnen nog andere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Nadat de bestelling is geplaatst volgt meteen een bevestiging daarvan per e-mail met daarin het totaalbedrag vermeld inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd in de regel in haar geheel voorafgaand aan de verzending van de bestelling, tenzij sprake is van contante betaling of anders in de zin als hierna geformuleerd. Betaling kan afhankelijk van de keuze van de consument geschieden met: creditcard, IDEAL, handmatig overmaken, een en ander als aan te geven bij de virtuele “kassa” op de website.

Aankoop met creditcard

Betaling met creditcard in de Alkha Modes online shop geschiedt door afboeking van de creditcard (rekening) van de consument op het moment dat voor de consument bestelde levering door Alkha Modes online shop verstuurd wordt. Mocht de consument, mits binnen de vereiste termijn, een artikel terugsturen, dan wordt het geld direct op de creditcard(rekening) van de consument teruggeboekt. Creditcard gegevens worden versleuteld verstuurd. Het verwerken van de betaling wordt verzorgd door “Mollie”. Mollie verzekert dat de financiële gegevens van de consument verwerkt worden volgens de meest strikte beveiligingsnormen. Informatie over Mollie is te vinden op www.Mollie.nl

Aankoop met IDEAL

Met IDEAL kan via het internetbankierprogramma van de consument een online aankoop betaald worden. Daartoe behoeft de consument zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.

Aankoop via handmatig overmaken

Nadat uw bestelling is geplaatst heeft u 3 dagen de tijd om het totaal bedrag van uw aankoop over te maken op het in de bevestiging aangegeven bankrekeningnummer. Indien wij het bedrag niet binnen deze termijn ontvangen, komt uw bestelling te vervallen.
Indien een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Alkha Modes online shop bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 10 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 1. Bij een niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim volgens factuurdatum.
 2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De Alkha Modes online shop is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen heeft gedragen.

Artikel 12 KLACHTEN

 1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen en of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de Alkha Modes online shop te worden ingediend.
 2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de Alkha Modes online shop kenbaar te maken.
 3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de Alkha Modes online shop aan te tonen dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze Alkha Modes online shop is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed goed te bewaren.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Alkha Modes. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 13 GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen de consument en de Alkha Modes online shop over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Alkha Modes online shop te leveren of geleverde textielgoederen, kunnen zowel door de consument als door de Alkha Modes online shop worden voorgelegd aan de Geschillencommissie textiel, Bordewijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag.
 2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
 3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de Alkha Modes online shop heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.
 4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de Alkha Modes online shop heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en Alkha Modes online shop, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de Alkha Modes online shop is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de Alkha Modes online shop aan deze keuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
 5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de Alkha Modes online shop een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.
 6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de Alkha Modes online shop eventueel verschuldigde (restant) bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij de partijen anderszins overeenkomen.
 7. Als de Alkha Modes online shop een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument door Alkha Modes online shop schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. De Alkha Modes online shopt dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten aan het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de Alkha Modes online shop wordt betaald.
 8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 9. Voor de verder gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 14 NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 NAKOMINGSGARANTIE

 1. De Stichting Inretail Garantiefonds respectievelijk de Vereniging Inretail zullen de verplichtingen van een lid tegenover de consument, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Textiel, overnemen, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting Inretail Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging Inretail de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van een of meer Alkha Modes online shops die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van de gewijsde is gegaan.
 2. oor deze garantie is vereist, dat de consument een schriftelijk beroep doet op de Stichting Inretail Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op de Vereniging Inretail in geval van overige verplichtingen.
 3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting Inretail Garantiefonds respectievelijk de Vereniging Inretail in de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 16 AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk tussen de Alkha Modes online shop en de consument worden vastgelegd.

Heeft u nog vragen? Dan helpt onze klantenservice u graag verder. Ons e-mail adres is info@sophiaproject.nl. Onze klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur. Op feestdagen is onze klantenservice gesloten.